ББСБ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой 29 гомдлыг шийдвэрлэв
2018-9-6

 

 

Санхүүгийн зохицуулах хороонд хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдээс энэ оны эхний хагас жилд нийт 172 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ)-ын үйл ажиллагаатай холбоотой 29 өргөдөл гомдол ирж, тэдгээрийн 28 нь хуулийн хугацаандаа шийдвэрлэгдэж дууссан бол үлдсэн нэг нь хугацаандаа хянагдаж байна. 

 

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын дийлэнх буюу 34.5 хувийг зээлийн мэдээллийн санд зээлдэгчийн мэдээллийг тухай бүрт нь шинэчлээгүйгээс зээлдэгчийн зээлийн ангилалд сөргөөр нөлөөлсөн талаарх өргөдөл эзэлж байсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 2.5 дахин ихэссэн байв. Өргөдөл гомдлуудын төрлүүдийг өнгөрсөн онтой харьцуулсан үзүүлэлтийг доорх хүснэгтэд харуулав.

 

Өргөдөл гомдлын товч утга

 

2017/ II тоо хэмжээ

 

Эзлэх хувь

2018/II тоо хэмжээ

Эзлэх хувь

Зээлийн мэдээллийн сангийн бүртгэл

4

23.5%

10

34.5%

Зээл болон хүүгийн тооцоолол

7

41.1%

3

  10.3%

Зээлийн гэрээний маргаан

3

17.6%

4

13.8%

ББСБ-ын үйл ажиллагаа

2

11.7%

3

10.3%

Барьцааны зүйл чөлөөлүүлэх

-

-

2

6.9%

Лавлагаа гаргуулах

-

-

2

6.9%

Бусад

1

5.9%

5

17.2%

Нийт

17

100%

29

 

100%

 

 

Хорооноос дээрх өргөдөл гомдлуудыг хянаж, барагдуулахаар санал дүгнэлт гарган хуульд заасан эрх, хэм хэмжээний хүрээнд 9-д  нь хууль, хяналтын байгууллагад хандан шийдвэрлүүлсэн бол 14-д нь холбогдох хариуг өгч, 4-д Хорооноос үүрэг даалгавар хүргүүлэн үлдсэнд нь зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу хариуцлага оногдуулах зэргээр ажилласан байна.

Shuud.mn
Сонин хачин