Татварын буцаан олголтын материалыг Дүнжингаравт авч эхэллээ
2016-1-8

 
 
Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд зааснаар хувь хүн өөрийн орлого болон банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлээр амьдран суух зорилгоор анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих эсвэл худалдан авахад зарцуулсан 30 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээтэй хөрөнгөтэй тэнцэх орлогыг чөлөөлсөн байдаг.

 Энэ 30 сая төгрөгийн 10 хувь буюу гурван сая төгрөгийг чөлөөлж хувь хүний өөрөө хөдөлмөр эрхэлж олсон орлогоосоо төлсөн ХХОАТ-аас буцаан олгодог юм. Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг иргэн ч гэсэн тухайн жилд олсон орлогоо тодорхойлж, төлөх татвараа харъяа татварын албанд дараа оны хоёрдугаар сарын 15-ны дотор тайлагнах ёстой. Мөн Албан байгууллагад хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн тухайн жилд төлсөн татварын хэмжээгээр татвараас чөлөөлөлт эдлэх боломжтой юм. Иймд хүн амын орлогын албан татварын хөнгөлөлт болон чөлөөлөлт эдлэх иргэний  тайланг Дүнжингарав төвд байрлаж байгаа Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүлээн авч эхэллээ. Татвар төлөгч та  бүхэн ажлын өдрүүдэд  8.00-20.00, бямба гарагт 10.00-15.00 цагуудаас дүүрэг харгалзахгүйгээр нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр үйлчлүүлэх боломжтой гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

 
ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН  ТАТВАРААС ОРЛОГО ЧӨЛӨӨЛӨХӨД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ  /2015 ОН/

 
1. "Хувь хүн өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих, эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30.0 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлого"-ыг чөлөөлөхдөө /ХХОАТТХ-ийн 16.1.12/

 

 
Д/Д Бүрдүүлэх бичиг баримт Бүрдүүлэх баримтад тавигдах шаардлага
Бичиг баримтыг өөрийн биеэр татварын албанд хүргэх Монгол шуудан  компаниар  хүргүүлэх  
1 Харъяа татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлж татвар төлөгч иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтэр авах /Хорооны тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхний хуулбар, 2 хувь цээж зураг бүрдүүлж харъяа татварын албанаас авах / Дэвтэрт  орлого олгон суутган тооцоолол хийсэн  этгээд тэмдэглэл  хийж,   гарын үсэг зурж,   тэмдэгээр баталгаажуулна.  
Хуулбарын  хамт авч ирэх,  Татварын улсын байцаагч эх хувьтай  тулгаж, хуулбар дээр тэмдэг дарж баталгаажуулах
Дэвтэрт  орлого олгон суутган тооцоолол хийсэн   этгээд тэмдэглэл хийж гарын үсэг зурж,  тэмдэг дарж баталгаажуулна.    Дэвтэрийг наториатаар баталгаажуулсан байх    
2 Харъяа татварын албанаас цахим  татварын системд Хувь хүний орлогын албан татварын  тайлан шивэх нууц үг авах  Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан ТТ-06 (a),  
ТТ-06 (б) маягтыг цахим татварын системээр  тайлагнаж, тайланг  хэвлэсэн  байх
3 Чөлөөлөлтөд хамрагдах иргэний                        1. харъяа татварын албанд                                      2. санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид   гаргасан хүсэлт Хүсэлтийг www.mta.mn сайтанд байршуулсан  нэгдсэн загвараар бичнэ. 
/татварын албанд гаргах хүсэлтэнд орлогын эх үүсвэрийг тодорхой бичих,
санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид  гаргах  хүсэлтэнд банк, картын дугаар,
дансны дугаарыг зөв бичих/
4 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт Иргэний үнэмлэхийг хуулбарын хамт авч ирэх, Татварын улсын байцаагч эх хувьтай
тулгаж, хуулбар дээр тэмдэг дарж баталгаажуулах
Иргэний үнэмлэхийг наториатаар баталгаажуулсан байх  
5 Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт Нийгмийн даатгалын дэвтрийг  хуулбарын хамт авч ирэх,Татварын улсын байцаагч эх хувьтай 
тулгаж, хуулбар дээр тэмдэг дарж баталгаажуулах
Нийгмийн даатгалын дэвтрийг наториатаар баталгаажуулсан байх  
6 Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Үл хөдлөх эд хөрөнгийг бүртгэх газраас тухайн татвар төлөгч хувь хүнд олгосон “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ”-г  хуулбарын хамт авч ирэх, ТУБ эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар дээр тэмдгээ дарж баталгаажуулна.
Гэрчилгээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд наториатаар баталгаажуулсан байх
/Чөлөөлөлт эдлэхийг хүссэн хүний нэр гэрчилгээнд бичигдсэн байх/
Үл хөдлөх эд хөрөнгийг бүртгэх газраас тухайн татвар төлөгч хувь хүнд олгосон “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ”-г наториатаар баталгаажуулсан байх /Чөлөөлөлт эдлэхийг хүссэн хүний нэр гэрчилгээнд бичигдсэн байх/
7 Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, төлбөрийн баримтын хамт Хувь хүн орон сууцны барилга барих, худалдан авахад зориулан зээл олгосон  банк, санхүүгийн байгууллагатай хийсэн 
зээлийн гэрээг хуулбарын хамт авч ирэх, Татварын улсын байцаагч  эх хувьтай тулгаж тэмдэг дарж баталгаажуулах 
Хувь хүн орон сууцны барилга барих, худалдан авахад зориулан зээл олгосон  банк, санхүүгийн байгууллагатай хийсэн  зээлийн гэрээ нотариатаар баталгаажсан байх  
8 Орон сууцны захиалгын болон худалдах, худалдан авах гэрээ Чөлөөлөлт эдлэх хүний нэр дээр хийгдсэн гэрээ эх хувиараа
байхгүй тохиолдолд нотариатаар баталгаажсан байх 
 
9 Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа  орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримт, мөнгө төлсөн баримт  Байрны төлбөр төлсөн баримтын хуулбар, эх хувьтай тулгаж үзэх, орон сууц худалдан авахад оруулсан хөрөнгө нь татвар төлсний дараахь орлого гэдгийг нотлох баримтууд байна. Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа орон сууцны барилга
барихад зарцуулсан хөрөнгө нь татвар төлсөний дараах орлого гэдгийг нотлох шаардлагатай.
Бэлэглэлийн орлого хүлээн авсан тохиолдолд бэлэглэгчтэй гэрээ байгуулан нотариотаар баталгаажуулсан байх бөгөөд бэлэглэгчийн нийгмийн даатгалын болон, иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтрийг эх хувийг  хуулбарын хамт авч ирэх           
Байрны төлбөр төлсөн баримтын хуулбар, эх хувьтай тулгаж үзэх, орон сууц худалдан авахад оруулсан хөрөнгө нь татвар төлсний дараахь орлого гэдгийг нотлох баримтууд байна. Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа орон сууцны барилга барихад зарцуулсан хөрөнгө нь татвар төлсөний дараах орлого гэдгийг нотлох шаардлагатай. Бэлэглэлийн орлого хүлээн авсан тохиолдолд бэлэглэгчтэй гэрээ байгуулан нотариотаар баталгаажуулсан байх бөгөөд бэлэглэгчийн нийгмийн даатгалын болон, иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтрийг нотариотаар баталгаажуулсан байх  
10 Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан Хэрэв хувь хүн орон сууцны барилгыг барьсан бол хөрөнгийн үнэлгээний байгууллагаар үнэлүүлсэн тайлан, үнэлүүлээгүй тохиолдолд уг барилгыг барихад зарцуулсан анхан шатны хүчин төгөлдөр баримтуудын жагсаалтыг гаргасан байх
11 Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар төлсөн баримт Татвар төлөгч иргэн,  хувь хүний өмчилж байсан орон сууцыг  худалдан авсан тохиолдолд орон сууцаа худалдсанэтгээдийн үл хөдлөх эд хөрөнгө
борлуулсны 2%-ийн албан татвар төлсөн баримт байна.
12 Ажил олгогчоос олгосон   цалингийн тооцооллын  хүснэгт Хүснэгтэнд  овог нэр , албан тушаал , цалингийн дүн , суутгуулсан албан  татварын мэдээллийг оруулж санхүүгийн тэмдэг, гарын
үсгээр баталгаажсан байх
2. Орон сууцны барилга барих эсхүл худалдан авахад зарцуулсан орлого”-ыг чөлөөлөхдөө /ХХОАТТХ-ийн 16.1.12/  
   
ОРОН СУУЦНЫ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ЭДЛЭХ ХОЁР ДАХЬ БОЛОН ТҮҮНИЙ ДАРААГИЙН ЖИЛҮҮДЭД
Д/д Бүрдүүлэх баримт Бүрдүүлэх баримтад тавигдах шаардлага  
Бичиг баримтыг өөрийн биеэр татварын албанд авчрах Шуудангаар хүргүүлэх  
1 Харъяа татварын албанаас татварын цахим тайлангийн системд тайлан шивэх нууц үг авах  Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан ТТ-06 (a),  ТТ-06 (б) маягтыг цахим татварын системээр  тайлагнаж, тайланг  хэвлэсэн  байх
2 Чөлөөлөлтөд хамрагдах иргэний                1. харъяа татварын албанд                      2. санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид   гаргасан хүсэлт Хүсэлтийг www.mta.mn сайтанд байршуулсан  нэгдсэн загвараар бичнэ. /татварын албанд гаргах хүсэлтэнд  чөлөөлөгдөх орлогын эцсийн үлдэгдэл,
хэд дэх жилдээ эдэлж байгаа талаар тодорхой бичих, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид   гаргах  хүсэлтэнд банк, картын дугаар, дансны дугаарыг зөв бичих/
3 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт Иргэний үнэмлэхийг хуулбарын хамт авч ирэх,
ТУБ эх хувьтай тулгаж, хуулбар дээр тэмдгээ дарж баталгаажуулах
Иргэний үнэмлэхийг наториатаар баталгаажуулсан байх  
4 Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт Нийгмийн даатгалын дэвтрийг хуулбарын хамт авч ирэх,
ТУБ эх хувьтай тулгаж, хуулбар дээр тэмдгээ дарж баталгаажуулах
Нийгмийн даатгалын дэвтрийг наториатаар баталгаажуулсан байх  
5 Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Үл хөдлөх эд хөрөнгийг бүртгэх газраас тухайн татвар төлөгч хувь хүнд олгосон “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ”-г хуулбарын хамт авч ирэх, ТУБ эх хувьтай  тулгаж, хуулбар дээр тэмдгээ дарж баталгаажуулна. Гэрчилгээг эх хувиар авч ирээгүй  тохиолдолд наториатаар баталгаажуулсан байх
6 Татвар төлөгч иргэний орлого татварын бүртгэлийн  дэвтэр Дэвтэрт  орлого олгон суутган тооцоолол хийсэн  этгээд тэмдэглэл  хийж  гарын үсэг зурж,  
тэмдэгээр баталгаажуулна.   Хуулбарын  хамт авч ирэх, 
Татварын улсын байцаагч  хувьтай нь тулгаж, хуулбар дээр тэмдэг дарж баталгаажуулах
Дэвтэрт  орлого олгон суутган тооцоолол хийсэн   этгээд тэмдэглэл хийж гарын үсэг зурж,  тэмдэг дарж баталгаажуулна.    Дэвтэрийг наториатаар баталгаажуулсан байх  
7 Ажил олгогчоос олгосон   цалингийн тооцооллын  хүснэгт
Хүснэгтэнд  овог нэр , албан тушаал , цалингийн дүн , суутгуулсан  албан 
татварын  мэдээллийг оруулж санхүүгийн тэмдэг, гарын үсгээр баталгаажсан байх
         
         
  ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ  ҮЗҮҮЛЭХЭД  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ /2015 ОН/
         
2.Албан татвар төлөгчийн төрсөн буюу үрчилсэн хүүхэд гадаад, дотоодын их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургууль, коллежид элсэн суралцаж байгаа бол түүний сургалтад төлсөн, баримтаар нотлогдож байгаа төлбөрийн хэмжээгээр "
албан татварын хөнгөлөлтийг үзүүлэхэд  /ХХОАТТХ-ийн 24.6/
 
     
Д/д Бүрдүүлэх баримтууд Бүрдүүлэх баримтад тавих шаардлага  
Бичиг баримтыг өөрийн биеэр татварын албанд авч ирэх Шуудангаар хүргүүлэх  
1 Харъяа татварын албанаас татварын цахим тайлангийн системд тайлан шивэх нууц үг авах Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан ТТ-06 (a),  ТТ-06 (б) маягтыг цахим татварын системээр  тайлагнаж хэвлэж авах
2 Хөнгөлөлтөнд хамрагдах иргэний                1. харъяа татварын албанд                      2. санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид   гаргасан хүсэлт Хүсэлтийг www.mta.mn сайтанд байршуулсан нэгдсэн загвараар бичнэ. / сургалтын төлбөрт төлсөн  орлогын эх үүсвэрийг тодорхой бичих,
санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид   гаргах хүсэлтэнд банк, картын дугаар, дансны дугаарыг зөв бичих/
 
3 Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ эсхүл үрчилсэн гэрчилгээ, хуулбарын хамт Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ эсхүл үрчилсэн гэрчилгээг
хуулбарын хамт авч ирж эх хувьтай тулгаж баталгаажуулах
Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ эсхүл үрчилсэн гэрчилгээг нотариатаар  баталгаажсан  байх  
4 Суралцаж буй оюутны сургуулийн тодорхойлолт Тодорхойлолтод  оюутны овог нэр, сурч буй сургууль, мэргэжлийн чиглэлийг  тусгасан  байх /Гадаадын их, дээд сургуульд сурч буй оюутны сургуулийн тодорхойлолт, сургалтын төлбөр төлсөн баримтыг Монгол хэлээр баталгаат орчуулгаар  орчуулсан байх/  
5 Сургалтын  төлбөр төлсөн баримтууд Эцэг, эхээс хүүхдийнхээ сургалтын төлбөр төлсөн тухай хүчин төгөлдөр эх баримтууд байна. Хэрэв онлайнаар төлсөн бол баримтыг тухайн сургуулийн санхүүгийн албаар баталгаажуулсан байна.  
6 Харъяа татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлж татвар төлөгч иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтэр авах /Хорооны тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхний хуулбар, 2 хувь цээж зураг бүрдүүлж харъяа татварын албанаас авах / Дэвтэрт  орлого олгон суутган тооцоолол хийсэн 
этгээд тэмдэглэлийг хийж  гарын үсэг зурж,   тэмдэгээр баталгаажуулна. 
Хуулбарын  хамт авч ирэх,  Татварын улсын
байцаагч эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар дээр тэмдэг дарж баталгаажуулах
Дэвтэрт  орлого олгон суутган тооцоолол хийсэн   этгээд тэмдэглэл хийж гарын үсэг зурж,  тэмдэг дарж баталгаажуулна.    Дэвтэрийг наториатаар баталгаажуулсан байх  
7 Ажил олгогчоос олгосон   цалингийн тооцооллын  хүснэгт Хүснэгтэнд  овог нэр , албан тушаал ,цалингийн дүн , суутгуулсан  албан татварын мэдээллийг оруулж санхүүгийн тэмдэг, гарын үсгээр баталгаажсан байх  
8 Нийгмийн даатгалын дэвтэр Нийгмийн даатгалын дэвтрийг хуулбарын хамт авч ирэх,
ТУБ эх хувьтай  тулгаж, хуулбар дээр тэмдгээ дарж баталгаажуулах
Нийгмийн даатгалын дэвтрийг наториатаар баталгаажуулсан байх  
9 Орлого нотлох бусад баримт Орлогын эх үүсвэрээс шалтгаалан холбогдох нотлох баримтуудаа авч ирэх  
 
3.Суралцаж байх хугацаандаа  хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогоосоо албан татвар төлж, улмаар сургалтын төлсөн их,дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургууль,
коллежид суралцагчийг энэ хуулийн 24.7-д заасан" хөнгөлөлтийг эдлүүлэхдээ /ХХОАТТХ-ийн 24.7/
 
Д/д Бүрдүүлэх баримт Бүрдүүлэх баримтад тавих шаардлага  
Бичиг баримтыг өөрийн биеэр татварын
албанд авч ирэх
Шуудангаар хүргүүлэх  
1 Харъяа татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлж татвар төлөгч иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтэр авах /Хорооны тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхний хуулбар, 2 хувь цээж зураг бүрдүүлж харъяа татварын албанаас авах / Дэвтэрт  орлого олгон суутган тооцоолол
хийсэн  этгээд тэмдэглэл  хийж,  гарын
үсэг зурж,   тэмдэгээр баталгаажуулна.
Хуулбарын  хамт авч ирэх, Татварын улсын
байцаагч эх хувьтай  тулгаж,хуулбар дээр
тэмдэг дарж баталгаажуулах
Дэвтэрт  орлого олгон суутган тооцоолол хийсэн   этгээд тэмдэглэл хийж гарын үсэг зурж,  тэмдэг дарж баталгаажуулна.    Дэвтэрийг наториатаар баталгаажуулсан байх    
2 Харъяа татварын албанаас татварын цахим тайлангийн системд тайлан шивэх нууц үг авах Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан ТТ-06 (a),  ТТ-06 (б) маягтыг цахим татварын системээр  тайлагнаж хэвлэж авах
3 Хөнгөлөлтөнд хамрагдах иргэний                1. харъяа татварын албанд                      2. санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид   гаргасан хүсэлт Хүсэлтийг www.mta.mn сайтанд байршуулсан нэгдсэн загвараар бичнэ. / сургалтын төлбөрт төлсөн  орлогын эх үүсвэрийг тодорхой бичих,
санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид   гаргах хүсэлтэнд банк, картын дугаар, дансны дугаарыг зөв бичих/
4 Оюутны иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт Иргэний үнэмлэхийг хуулбарын хамт авч ирэх,
ТУБ эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар дээр тэмдгээ
дарж баталгаажуулах
Иргэний үнэмлэхийг наториатаар баталгаажуулсан байх  
5 Сургалтын  төлбөр төлсөн баримтууд Сургалтын төлбөр  төлсөн эх баримт, хуулбарласан тохиолдолд эх хувьтай тулгаж үзэх, Хэрэв онлайнаар төлсөн бол баримтыг тухайн сургуулийн санхүүгийн албаар баталгаажуулсан байна.
6 Оюутны сургуулийн тодорхойлолт Тодорхойлолтод  оюутны овог нэр, сурч буй сургууль,
мэргэжлийн чиглэлийг тусгасан  байх
   
 
 
7 Нийгмийн даатгалын дэвтэр Нийгмийн даатгалын дэвтрийг хуулбарын хамт авч ирэх
ТУБ эх хувьтай нь тулгаж тэмдэг даран баталгаажуулна.
Нийгмийн даатгалын дэвтрийг нотариатаар баталгаажуулсан байх,  
8 Ажил олгогчоос олгосон   цалингийн тооцооллын  хүснэгт Хүснэгтэнд  овог нэр , албан тушаал , цалингийн дүн , суутгуулсан  албан татварын  мэдээллийг оруулж санхүүгийн тэмдэг, гарын үсгээр баталгаажсан байх
 
ХХОАТ-ын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.mta.mn/, http://www.nta.mn/  
цахим хуудаснаас авах боломжтой.
Shuud.mn
Сонин хачин