Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны жагсаалт
2016-9-16

 

Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын байцаагчийн дүгнэлтээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй болсон, дахин төлөвлөж барилгажуулах шаардлагатай  орон сууцны 20 барилгын жагсаалтыг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас танилцуулж байна. Орон сууцны тухай хуулийн дагуу эдгээр барилгуудыг буулгах, дахин төлөвлөх, шинээр орон сууц барих талаар нийслэлийн Засаг даргын шийдвэр гарснаар тухайн орон сууцыг мэдээллийн нэгдсэн сангаас хасч, ашиглах эрх дуусгавар болох юм гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ. 
 

АШИГЛАТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ, ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨД ТЭСВЭРГҮЙ БОЛСОН,  
ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЖ БАРИЛГАЖУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ  ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ЖАГСААЛТ 
 
Орон сууцны барилгын нэр, байшил Харьяалах байгууллага  /СӨХ/ Хүчин чадал, /айлын  тоо/ Давхар тоо Зоорьтой эсэх Ашиглалтанд орсон  огноо Барилгын хийц, бүтэц Хяналт шалгалтын  байгууллагын өмнө онуудад  гаргаж байсан дүгнэлт Инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдосон эссэх Ашиглалтын төлөв байдал Холбоо барих утас
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ
1 ХУД-ийн 3 дугаар хороо, АШ-31 дүгээр байр Байхгүй 18 айл 2 зоорьгүй 1949 он  Чулуут шугам суурьтай, тоосгон гадна хана 51-64см болон хөндлөн даацын хана 51см, айл хоорондын хамар ханыг 20см зузаантай модоор, 20х20м огтлолтой модон дам нурууг 1 метрийн алхамтай тавьж млдлн бамбайгаар хучсан, шувуу нуруут  төмөр дээвэртэй   2016.04.28 өдрийн 02-07-092/522 Дулаан, цэвэр, бохир ус төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
2 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо, Удирдлагын академийн 36А байр Байхгүй 18 айл 2 зоорьгүй 1957 он Чулуут суурьтай, тоосгон гадна хана болон хөндлөн даацын хана, давхар дундын болон адрын  модон хучилттай, шувуу нуруут  төмөр дээвэртэй 2016.06.22 өдрийн 02-07-092/527 Дулаан, цэвэр, бохир ус төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
3 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо, Удирдлагын академи 36Б байр Байхгүй 18 айл 2 зоорьгүй 1957 он  Чулуут өрлөгт шугам суурьтай, тоосгон гадна хана болон хөндлөн даацын хана, давхар дундын болон адрын  модон хучилттай, шувуу нуруут  төмөр дээвэртэй 1. 06.28 өдрийн 02-07-092/527 Дулаан, цэвэр, бохир ус төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
4 ХУД-ийн 11 дугаар хороо, Сүрьегийн эмнэлгийн ажилчдын орон сууцны 20-р байр СӨХ-гүй 36  айл 3 зоорьгүй 1956 он Чулуут бетон шугаман суурьтай, 64 см-ийн тоосгон гадна хана, 38 см-ийн дотор даацын хана, шавардлагатай модон хамар хана, давхар дундын болон адрын модон хучилт, шувуу нуруут төмөр дээвэртэй 2015.09.18-ны өдрийн 02-07-388/1434 дүгээр дүгнэлт Дулаан, цэвэр, бохир ус төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоогүй Ашиглалтын шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй  
СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ  
5 Сонгинохайрхан дүүргийн  18 дугаар хороо орон сууцны 01-р  байр Мөнгөн цом СӨХ 27 айл   Зоорьгүй 1962 Чулуут бетон суурьтай Тоосгон даацын ханатай Модон хучилттаЙ барилга 2014.05.21 өдрийн  02-07-90/800 2016.04.28 өдрийн 02-07-097/524 Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
6 Сонгинохайрхан дүүргийн  18 дугаар хороо орон сууцны 02-р  байр Мөнгөн цом СӨХ 38 айл 3 Зоорьгүй 1962   2014.05.21-ний  02-07-90/800 2016.04.28 02-07-097/524 Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
7 Сонгинохайрхан дүүргийн  18 дугаар хороо орон сууцны 04-р  байр Мөнгөн цом СӨХ 27  айл 3     Зоорьгүй 1.9112E+15 Чулуут бетон суурьтай Тоосгон даацын ханатай Модон хучилттаЙ барилга 2014.05.21 өдрийн   02-07-90/800 2016.04.28 өдрийн 02-07-097/524 Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
8 Сонгинохайрхан дүүргийн  19 дүгээр хороо орон сууцны 1-48-р  байр Тулга 21 СӨХ 48 айл 3 Зоорьгүй 6196019 Чулуун дүүргэгчтэй бетон суурьтай 64 см тоосгон даацын ханатай Хучилт нь модон дам нуруут бамбайтай Модон шувуун нуруун , ган хучлагатай дээвэртэй. 2010.12.17-ны 07-303/4252 дугаартай дүгнэлт. 2016 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 02-07-091/260 дугаартай дүгнэлт үйлдсэн. Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
9 Сонгинохайрхан дүүргийн   19 дүгээр хороо орон сууцны 2-48-р  байр тттАХХөөаааарТ   Тулга 21 СӨХ ТаммишТ  48 айл 3 давхар Зоорьгүй 61960 Чулуун дүүргэгчтэй бетон суурьтай 64 см тоосгон даацын ханатай Хучилт нь модон дам нуруут бамбайтай Модон шувуун нуруун , ган хучлагатай дээвэртэй. 2014.05.21-ний  02-07-90/800 2016.04.21 02-07-097/523 Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
10 Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо орон сууцны  Ст 5-р байр Мөнгөн цом СӨХ 40 айл 3 давхар Зоорьгүй 1960 Угсармал бетон гулдмай шугаман суурьтай Гадна даацын 64 см , дотор 38 см-ийн тоосгон ханатай, Модон хучилттай хавтгай дээвэртэй 2014.05.21-ний                     02-07-90/800 Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
11 Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо орон сууцны Ст 3-р байр  Мөнгөн цом СӨХ 36  айл 3 давхар Зоорьгүй 1960 Угсармал бетон гулдмай шугаман суурьтай Гадна даацын 64 см , дотор 38 см-ийн тоосгон ханатай, Модон хучилттай хавтгай дээвэртэй 2015.05.04 02-07-90 / 575 Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
12 Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо орон сууцны 12-1-р  байр СӨХ-гүй Нийтийн байр 12 айл 1 давхар Зоорьгүй 1956 Чулуун шугаман суурьтай Даацын тоосгон ханатай Модон хучилттай Шувуу нуруу бүхий долгиот хуудсан хучлагатай 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн Барилгын ашиглалтын төлөв байдлын тухай 02-07-097/638 дугаартай дүгнэлт үйлдсэн.   Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
13 Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо орон сууцны 12-2-р байр СӨХ-гүй Нийтиийн байр 12 айл 1 давхар Зоорьгүй 1956 Чулуун шугаман суурьтай Даацын тоосгон ханатай Модон хучилттай /2 барилгад 1 дүгнэлт/   Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
14 Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо Хангай захын баруун талд орон сууцны 33-р байр СӨХ-гүй 16 айлын орон сууц 2 давхар Зоорьгүй 1957   2016 оны 05 дугаар сарын 20 ны өдрийн Ашиглалтын төлөв байдлын тухай 02-07-097/650 дугаартай дүгнэлт гаргасан. Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
15 Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо махны 16-р байр СӨХ-гүй 16 айлын орон сууц 1 давхар Зоорьгүй 1956 Чулуун шугаман суурьтай Даацын тоосгон ханатай Модон хучилттай  2016 оны 05 дугаар сарын 18 ны өдрийн 02-07-097/639 дугаартай дүгнэлт гаргасан. Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ  
16 БГД. 16 дугаар хороо, 2-60 дугаар байр. Гандан-60 СӨХ 60 айл 5 зоорьтой 1967-1968 Цутгамал бетон шугам суурьтай, даацын тоосгон хана, модон хамар хана, давхар дундын болон адрын модон хучилттай, шувуу нуруун төмөр дээвэртэй. 2015.10.09  өдрийн  02-07-92/1625 дугаартай  дүгнэлт, 2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 02-07-092/749 тоот, дүгнэлт.    . холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй газар хөдлөлтөд тэсвэргүй Захирал Эрдэнэбат
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ  
17 3 дугаар хороо, орон сууцны 48 дугаар байр   48 3 зоорьгүй 1960 Бетон суурьтай, тоосгон ханатай, модон хучилттай, модон шувуу нуруу, төмөр хучлагатай дээвэртэй 2016.04.19-ний өдрийн  02-07-112/475 дугаар дүгнэлт Дулаан, цэвэр, бохир ус төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ  
18 СБД 4-р хороо, Орон сууцны Худаг усны 36-р байр “Эвт -4”  СӨХ        36 айл 3 зоорьгүй 1962 Чулуут бетон шугаман суурьтай, даацын тоосгон ханатай, давхар дундын болон адрын модон хучилттай төмөр дээвэртэй 1. 2011.08.-ны 07-161/1437, 2012.06.26-ны 02-07-84/1121, 2015.01.26-ны 02-07-81/85, 2016.03.21-ны дугаартай дүгнэлт Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөнд тэсвэргүй  СБД, 4 дүгээр хороо  Саранчимэг Цэндсүрэн 99840010
   19 СБД 4-р хороо, Дулааны 18 айл 18-р байр   18 айл 3 зоорьтой 1962 Чулуут бетон шугаман суурьтай, даацын тоосгон ханатай, давхар дундын болон адрын модон хучилттай барилга 1. 2016.04.27-ны 02-07-094/509  дугаартай дүгнэлт Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй Чинзориг 99070700 350426 
20 СБД-ийн 6 дугаар хороо, 21 дүгээр байр 6-р хороо 18 айл 2 зоорьгүй 1954 Чулуут бетон шугам суурьтай, тоосгон гадна хана болон даацын хөндлөн хана, давхар дундын болон адрын модон хучилттай, шувуу нуруут төмөр дээвэртэй 2016.05.06 02-07-094/571  дүгнэлт Холбогдсон  Ашиглалтын шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй  6-р хороо Засаг дарга Нацагдорж

 

 

Shuud.mn
Сонин хачин
zochin.:
SH duurgiin 5 horoond bairlah irgen Shaariibuugiin barisan 54 ailiin oron suust deever ni huursan 5 davhariin ailuudiin deerees us goojdog.1 dahvariin ailuudiin shalnaas ni chiigtej muuguntsurtsun.ailuudiin polkon tsonh zavsartai gajsan.agaarjuulagch ni gadagshaa sorohgui ail ruu uleen.gadaa orchin muu huuhdiin togloomiin talbai bhgui.irgen Tseveensurengiin Shaariibuu ni dulaan d urtei 2 sar haluun usgui bn odoo hurtel dulaanaa avaagui huiten bn.ene bair ni 2013 ond ashiglantand orson bair ene bairiig nen dariu arga hemjee avch ugun uu.hotiin udirdlaguud min.jij.... odoo halaat bhgui huuhed hugshid daaraad bnaaa.
2016-09-17
ДОРЖОО:
ХУРД ХОРООЛЛЫН БАРИЛГУУД ДЭЭВРЭЭСЭЭ УС ГОЙЖДОГ ХАНА НЬ ЦАНАТДАГ ШАЛНЫ ПРАКЕТУУД НЬ ХӨНДИЙРДӨГ ТАГТНЫ ЗАВСАР 2 ХУРУУ ХЭРТЭЙ ЦАВ ГАРЧИХСАН ОРЦНЫ ХААЛГАНУУД НЬ САНЖИГНАСАН ШАТНЫ МАРШУУД НЬ ХОВХОРЦОН ЗА ТЭГЭЭД БИЧВЭЛ ИХ ЮМ БАЙНА ДАА.
2016-09-16
Бат-Отгон:
ашиглалтын шаардлага хангахгүйоронсууцаа худлаагаргаад ба БЗД-н хорооны Сансар хотхоны байрууд ордоггүй юм уу УИГ асан Арвин барилга барихаар бичиг баримтын аваад 4 жил боллоо юу ч хийгээгүй одоо хаана хандах вэ айл өрхүүдийн 80 хувь нь нүүсэн одоо архичдын орон болоод өвөл бхоор шатаад байр ч гүй болох нээ нэн даруй арга хэмжээ аваач ээ Хотын удирдлагууд
2016-09-16