АТГ-аас Сонгуулийн ерөнхий хороонд зөвлөмж хүргүүллээ
2016-10-03 17:08

Авлигатай тэмцэх газраас орон нутгийн хурлын ээлжит сонгууль зохион байгуулагдах гэж байгаатай холбогдуулан Сонгуулийн ерөнхий хороо болон Сум, дүүргийн хороодод дараахь зөвлөмж хүргүүлжээ. Тус зөвлөмжийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

 

1. Авлигатай тэмцэх газраас улс төрийн санхүүжилт, хандивтай холбоотой бэлтгэн гаргасан видео материал /анимейшн/,холбогдох гарын авлагыг сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд хүргүүлэх, олон нийтэдтүгээх ажлыг зохион байгуулах;

 

2. Сонгууль зохион байгуулахтай холбогдуулан төсвөөс хуваарилсан хөрөнгийг зориулалтын дагуу захиран зарцуулах,хуваарилах, зарцуулалтад хяналт тавьж, ил тод мэдээлэх, шилэн данс хөтлөх;

 

3. Сонгуулийн хорооны гишүүний ёс зүйндүрмийг чанд сахин мөрдөх, хувийн ашиг сонирхлын зөрчилгүй талаар мэдэгдэлгаргах, хэрэв ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөл байдал бийболсон тохиолдолд тайлбар гаргаж дээд шатны байгуулага, албан тушаалтнаар шийдвэрүүлэх;

 

4. Бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нөлөөлсөн аливаа дарамт, шахалт, зохимжгүй нөлөөллийн талаар өөрийн удирдах албантушаалтан эсхүл эрх бүхий байгууллагад, хуулийн хариуцлага хүлээхээр бол Авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй мэдэгдэх;

 

5. Сонгуулийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга нь гишүүдийг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж,аливаа хууль бус үйл ажиллагаанд оролцуулахгүй байх арга хэмжээг авч, арга зүйннэгдсэн удирдлагаар хангах, сонгуулийн зохион байгуулалттай холбоотой ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг шуурхай шийдвэрлэх;

 

6. Иргэний сонгох, сонгогдох эрхээхэрэгжүүлэхэд болон сонгуулийн хорооноос хуулийн дагуу явуулж байгаа аливааа жиллагаанд санаатай саад хийсэн, түүнчлэн хуурч мэхлэх, эд мөнгөөр татах,санал худалдаж авах зэрэг аливаа хууль бус үйлдэл илэрсэн бол хуульд заасны дагуу цагдаагийн байгууллагад тухай бүр мэдэгдэх;

 

7. Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн11.2, 11.4 дэх заалт, Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 5дугаар тогтоолоор баталсан “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам”-ын 2 дахьхэсэгт заасны дагуу сум, дүүргийн иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн хуралдсонгогдсон сонгогдогчдын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг архивын нэгж болгон,хуулийн хугацаанд Авлигатай тэмцэх газарт ирүүлэх;

 

8. Гэмт хэрэг үйлдэж байхад нь буюу гэмтхэргийн газарт гэмт үйлдлийнх нь нотлох баримттайгаар баривчилснаас бусад тохиолдолд нэр дэвшигчид холбогдуулан сонгуулийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээрэрүүгийн хариуцлагад татах, баривчлах, албадан саатуулах, цагдан хорих, оронбайр, албан тасалгаа, тээврийн хэрэгсэл, биед нь үзлэг, нэгжлэг хийхийгхориглосон зохицуулалт”-ын талаар хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх, нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээллийг хүргүүлэх.

Shuud.mn
Сонин хачин
Зочин:
МАН-ыг сайн шалгаа
2016-10-03