92.1 мянган иргэн 4186.1 тэрбум төгрөгийн зээлтэй байна
2017-8-25

 

Энэ оны 7 дугаар сарын байдлаар ипотекийн зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 8.9 хувиар өсч 4186.1 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Тухайн сард банкууд 661 зээлдэгчид 39.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгосноор ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 4186.1 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Харин нийт зээлдэгчдийн тоо 92.1 мянгад хүрэв.

 

Ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 77.7 хувь нь ОСИСТТБХ-ийн зээл байна.  Орон нутаг дахь банкууд 238 зээлдэгчид 9.4 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгосноор орон нутаг дахь банкуудын ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 938.4 тэрбум төгрөгт харин зээлдэгчдийн тоо 29.0 мянгад хүрчээ.

 

Тайлант сарын эцэст ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 96.4 хувь нь хэвийн, 1.7 хувь нь хугацаа хэтэрсэн, 1.9 хувь нь чанаргүй зээл байна. Ипотекийн зээлийн үлдэгдэлд хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь өмнөх сараас 0.1 нэгж хувиар буурчээ. 2017 оны 7 дугаар сарын байдлаар хугацаа хэтэрсэн ипотекийн зээлийн 42.5 хувийг ОСИСТТБХ-ийн зээл, 53.9 хувийг банкуудын өөрийн эх үүсвэрээр олгосон зээл, 3.7 хувийг бусад эх үүсвэрийн зээл эзэлж байна.

 

Хугацаа хэтэрсэн ипотекийн зээлийн 1.8 хувийг гадаад валютын зээл бүрдүүлж байна. Ипотекийн зээлийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь өмнөх сараас 0.1 нэгж хувиар өссөн байна. Чанаргүй зээлийн 68.4 хувийг банкуудын өөрийн эх үүсвэрээр олгосон зээл, 29.4 хувийг ОСИСТТБХ-ийн зээл, 2.2 хувийг бусад эх үүсвэрээр олгосон ипотекийн зээл бүрдүүлж байна. Гадаад валютаар олгосон зээлийн 26.2 хувь нь чанаргүй гэж ангилагдсан бөгөөд нийт чанаргүй зээлийн 6.9 хувийг бүрдүүлж байна.

 

Тухайн сард 31.8 тэрбум төгрөгийн зээл эргэн төлөгдөж, төлөгдсөн зээлийн хэмжээ өмнөх сараас 19.9 хувиар буурчээ. Үүний 9.9 тэрбум төгрөг нь хугацаанаас өмнө төлөгдсөн байна.

 

В.Бат

Shuud.mn
Сонин хачин